Filozofie ředitelky školy Mgr. Alice Kozákové

V pracovním týmu se realizuje filozofie ředitelky školy5P 

 • POHODA v mezilidských vztazích
 • PROFESIONALITA každého pracovníka
 • PROGRESIVITA při komplexní péči o děti a žáky školy
 • PROSTŘEDÍ pro děti, žáky a celý kolektiv školy
 • POŘÁDEK na každém pracovišti

 

Oblíbená myšlenka:

"Je to srdce, čím vidíme správně ."
Antoine de Saint Exupéry "Malý princ"

 

Vlastní úvahy:

"Při výchově je účinné, když je pedagog laskavý a zároveň i důsledný. Ještě účinnější je i zároveň laskavá důslednost rodičů dětí..."

"Kvalitní pedagog by měl být nejdříve dobrý psycholog. Velice nápomocnou je schopnost empatie."

"Kdo má přehled, ten má nadhled; pokora a sebevědomí by mělo být v rovnováze."

"Cílem komplexní péče naší školy jsou děti MŠ a žáci ZŠ co nejzdravější, vybavení kvalitními znalostmi a emocionálními pozitivními zkušenostmi."

Ředitelka školy (4. stupeň řízení): Mgr. Alice Kozáková

 • diplomová práce: „Psychická deprivace hospitalizovaných dětí“
 • promovaný somatoped, psychoped, logoped - Univerzita Karlova Praha
 • další vzdělávání: klinická psychologie, výchovné poradenství, management
 • certifikáty: Rogersovský přístup, v oblasti managementu, v oblasti psychologie, patopsychologie, pedopsychiatrie, somatopedie a dalších interdisciplinárních oborů
 • 5 let odborné praxe v psychopedickém zařízení
 • od r. 1990 dosud ve FN Plzeň – speciálně pedagogická a psychologická péče o děti nemocné, zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené
 • v r. 1993 založila nadaci „SOS nemocným dětem“ - první nadace v ČR, která se věnovala nemocným dětem zejména na dětské klinice FN Plzeň a na dětské hematoonkologii FN Plzeň; ze získaných finančních prostředků a sponzorských darů realizovala myšlenky z diplomové práce – bílé prostředí změnila na barevné, pokoje vybavila pračkami vzduchu, hračkami, hrami atd. Dětem v poslední fázi života i jejich rodičům poskytovala intenzivní psychologickou péči.
 • od 1.8.2003 dosud
  – ředitelkou školy při Fakultní nemocnici v Plzni
  – externí spolupráce se ZČU FPE Plzeň a PedF UK Praha,
  umožňování pedagogické praxe  studentům různých fakult v ČR
  – lektorská činnost pro odbornou veřejnost
  – poradenská činnost pro naši školu, základní a střední školy; konzultační činnost pro poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra)
 • aktivní členka Somatopedické společnosti
 • v r. 2005 a r. 2006 navržena na udělení ceny Nadace Ing. Z. Baudyšové „Zlaté srdce“ – cena za pomoc ohroženým dětem a jejich ochranu
 • v r. 2006 absolvování studia Managementu pro řídící pracovníky  FII - Univerzita Karlova Praha
 • v r. 2007 navržena do encyklopedie osobností „Who is.... ?“
 • 1.9.2008 vytvořila koncepci a založila autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra (vysoce funkční) pro 1. stupeň na Lochotíně
 • 1.9.2010 vytvořila koncepci a založila autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra  (vysoce funkční) pro 2. stupeň na Lochotíně
 • 1.9.2011 vytvořila koncepci a založila zdravotní třídy od 1. do 5. roč. ve třech lokalitách Plzně pro žáky: A) zdravotně postižené (vývojové poruchy učení nebo chování - např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD, ADD; nebo lehčí formy poruch autistického spektra a pro žáky; B) zdravotně znevýhodněné (zdravotní oslabení - např. alergie, snížená imunita, časté záněty HCD atd. nebo dlouhodobá nemoc - např. astma, epilepsie, diabetes, kardiovaskulární onemocnění atd. nebo lehčí formy poruch autistického spektra)
 • květen 2012 - za pracovní aktivity ředitelky školy udělení "Who is Who of european women"
 • duben 2014 - online chat ředitelky školy na webových stránkách FN Plzeň: mohou Vás napadat různé dotazy - můžete najít odpovědi zde: https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=13
 • ředitelka školy byla oslovena zapojit školu ve školním roce 2014/2015 do mezinárodního výzkumného projektu řešitelů University of New South Wales (Univerzity v Novém Walesu) v Austrálii, California State University (Kalifornské státní univerzity) v USA a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Projekt je zaměřen na přechody žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vyšších stupňů škol a do běžného života a na zkvalitnění spolupráce mezi rodinou a školou (č. HC13021).
 • leden 2015 - z důvodu působení ředitelky školy rozhodnutí mezinárodního řídícího výboru o udělení evropského vyznamenání řádu European Who is Who Association. Cílem této organizace je prohloubení porozumění u lidí s rozličnými způsoby života v evropských a světových zemí, rovněž jako udržování blízkých kontaktů mezi kulturami
 • duben 2015 - naše škola obdržela certifikát "DŮVĚRYHODNÁ FIRMA". Citace z certifikátu: "Certifikát je přiznán společnostem, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, který umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií.
 • červen 2016 - naše škola obdržela certifikát "CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST PRO ROK 2015"
 • od 1.9.2017 založila autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra (vysoce funkční) pro 2. stupeň na Borech
 • od 1.9.2019 založila autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra (vysoce funkční) pro 1. stupeň na Borech
 • od dubna 2024 v pracovní skupině MŠMT - členka Rady ASP ČR (za somatopedy)

Péče o zaměstnance:

 • organizování týdenních poznávacích zájezdů hrazených v plné výši z FKSP: Řím, Vatikán, Florencie - r. 2005 - 46 účastníků zájezdu; Holandsko, Belgie - r. 2006 - 32 účastníků zájezdu; Provence - r. 2007 - 44 účastníků zájezdu; Londýn - r. 2008 - 38 účastníků zájezdu; Lago di Garda, Benátky, Murano, Burano - r. 2009 - 40 účastníků zájezdu; Normandie a Bretaň - r. 2011 - 39 účastníků zájezdu; Švýcarské Alpy a termály - r. 2013 - 22 účastníků zájezdu; Jižní Tyrolsko - r. 2019 - 38 účastníků zájezdu; Alsasko a Burgundsko - r. 2022 - 11 účastníků zájezdu 
 • zajišťování masáží, multivitamínů, předplatného do divadel, organizování účasti na různých koncertech, příspěvky na rekreace, dětské tábory; významná životní výročí; důchodové nebo životní pojištění; zkvalitňování pracovního prostředí


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.