Další projekty školy

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

"DIGITALIZUJEME ŠKOLU"

 

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Projekt "Filip": jedná se o sponzorský dar od různých firem (AVE PROFIS Plzeň s.r.o., GRÜN SPORT s.r.o., Otto BOCK s.r.o.), které pro naši školu zajišťují paní Sylva Benešová a pan Josef Beneš. Firmy pro nás zakoupily učebnice Filipova dobrodružství a k nim vydané pracovní sešity, které využíváme v 1. a 3. třídách v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, při výchově a vzdělávání ke zdraví a k ekologické výchově. Projekt trvá i ve školním roce 2012/2013.

Projekt zdravotních tříd: školní družinový fotbalový turnaj (ZTS - květen 2012); "Školní olympiáda - sportovní dny" (ZTS - červen 2012); prevence kriminality - kynologické cvičiště Křimice - ukázka záchranářů a policistů, možnost vyzkoušení vedení psa a obleku na zadržení pachatele (ZTB a ZTS - črven 2012)

ROK 2012

Grant na podporu výuky cizích jazyků: cílem grantu je posílit důvěru žáků v možnosti naučit se cizí jazyk. Žádali jsme o grant, abychom mohli doplnit žákovskou jazykovou knihovnu o nové tituly. Grant byl poskytnut ve výši 15 tisíc korun.

Grant na podporu aktivit k technickému vzdělávání: cíilem grantového programu je zvýšit zájem žáků o studium na SŠ a VŠ s technickým zaměřením. Pro autistické třídy byl zakoupen dataprojektor, díky němuž je možné volit různé formy práce tak, aby každému žákovi maximálně vyhovovaly. Výuka je tak pro žáky pestřejší a zajímavější. Žáci se seznamují s novými technologiemi, učí se je používat nejenom při vyučování, ale i mimo něj. Grant byl poskytnut ve výši 15 tisíc korun.

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Projekt Mateřské školy Mirošov: "Nová zahrada v Janově" - finanční podpora nadačního fondu Zelený poklad zamítnuta.

Projekt autistických tříd: "Učme se lépe s interaktivní tabulí" - finanční podpora Nadace ČEZ zamítnuta.

Projekt etopedických a psychiatricých tříd: "Prevence kriminality Plzeňského kraje"- finanční podpora 340 307,- Kč)

Grant na podporu výujy cizích jazyků: cílem grantu je rozšířit zájem žáků o cizí jazyky. Dalším z našich pracovišť jsou autistické třídy pro vysoce funkční autisty, které jsou jedinými v České republice. Vzhledem k tomu, že stále přibývá dětí s autismem (resp. jejich diagnostika), vzrůstá zájem o umísťování žáků do našich autistických tříd. Žáci s poruchou autistického spektra vyžadují při vyučování individuální speciální přístup. Během jedné vyučovací hodiny je potřeba využívat různých forem práce tak, aby každému žákovi způsob výuky maximálně vyhovoval. Velmi oblíbená je mezi žáky interaktivní tabule, kterou mají v autistické  třídě k dispozici(finanční prostředky byly získány prostřenictvím charitativní akce). Díky grantu bylo možné zakoupit interaktivní pomůcky na výuku anglického jazyka. Grant byl poskytnut ve výši 20 tisíc korun.

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Projekt školy "Ovoce do škol": do projektu je naše škola zapojena od jeho vzniku, od roku 2009. Škola má uzavřenu smlouvu na každý školní rok vždy s jedním schváleným dodavatelem a jemu také zasílá roční hlášení. Projekt je podporován z prostředků EU a spolufinancován z rozpočtu ČR. Jednou měsíčně žáci dostávají v balíčku čerstvé kusy ovoce a zeleniny (2 - 4 kusy). Projekt má podpořít u žáků návyky správné výživy, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, snížit dětskou obezitu. Projekt trvá i ve šk. roce 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015;2015/2016.

Projekt "Prevence kriminality mládeže": zapojili jsme se do projektu "Prevence kriminality mládeže" ve spolupráci s Městskou policií Plzeň (2009/2010), zorganizovali jsme ve školní družině besedy na téma Bezpečně ve městě (2009/2010), Setkání s cizí osobou (2010/2011), Zábavní pyrotechnika (2011/2012). Jedná se o dlouhodobější projekt, pro letošní rok připravujeme téma Bezpečně v dopravě (2012/2013).

Projekt autistických tříd 1. st.: charitativní koncert, z jehož výtěžku byla pořízena interaktivní tabule (80 000,- Kč) a vizualizér (32 000,- Kč).

Projekt klinik FN: na podporu výuky cizích jazyků (30 000,- Kč) a výukové programy pro hospitalizované žáky (30 000,- Kč)

Grant na podporu výuky cizích jazyků: cílem grantu je rozšířit zájem žáků o cizí jazyky. Jedním z našich pracovišť jsou kliniky FN Plzeň. Vzhledem k tomu, že jsou zde hospitalizováni žáci z nejrůznějších typů škol nejenom Plzeňského kraje, setkáváme se s mnoha různými učebnicemi, pracovními sešity, s jejich různými vydáními včetně těch nejnovějších. Žáci často bývají k hospitalizaci přijímáni akutně, anebo jsou zdaleka a rodiče jim učebnice nepřivezou. Aby bylo možné navázat na učivo, které žák probíral v kmenové škole takovým způsobem, na který je zvyklý a poskytnout mu tak všechny informace, které by ve své kmenové škole dostal, bylo nutné doplnit naši jazykovou knihovnu. Díky grantu jsme měli možnost rozšířit jazykovou knihovnu o nové tituly používané na ZŠ. Grant byl poskytnut ve výši 30 tisíc korun.

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Projekt respiračních tříd: projekt k účelnému využití volného času žáků - základní úprava zahrady k využití volnočasových aktivit žáků (finanční podpora Magistrátu města Plzně - komise pro životní prostředí).

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Projekt respiračních tříd: projekt k účelnému využití volného času žáků - zakoupení grafického lisu a materiálu pro další formy výtvarnýh činností žáků (finanční podpora ÚMO 3 Plzeň).

ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Projekt respiračních tříd: projekt k účelnému využití volného času žáků - vybudování klubovny - víceúčelový prostor sloužící ke sportovním a výtvarným aktivitám žáků (finanční podpora ÚMO 3 Plzeň).

ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

Projekty respiračních tříd: "Co do přírody nepatří"; "Meziplanetární výprava".

 


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.