INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80, příspěvková organizace, IČO 49777629, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.
 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky: tmt92w nebo emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, příspěvková organizace, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Milan Krabec, MBA (CERTIFICATE - EU GDPR DPO); Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; +420 705 409 191

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
 
Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

 • Přijetí ke vzdělávání, odklady povinné školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
 • Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
 • Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
 • Žádosti o přestup (školský zákon)
 • Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)
 • Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
 • Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
 • Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
 • Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
 • Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
 • Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
 • Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)
 • Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
 • Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
 • Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)
 • Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji.           
 • Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).
 • Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.
 • Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
 • Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

V Plzni dne 24. 5. 2018

                                                                                                                                       Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                                                            ředitelka školy


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.