PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ – WHISTLEBLOWING

V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila škola jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určila příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s nimi, jíž se stal Ing. Milan Krabec.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec, osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro školu jako povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje. 

Oznámení zákonných zástupců dětí nebo žáků nebudou řešena, protože nesplňují podmínky pracovního vztahu se školou. 

Oznámení lze podat:

  • písemně
  1. v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu na obálce: „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu: Ing. Milan Krabec, Vranovice 13, 338 28 Břasy
  2. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • ústně

       - telefonicky na čísle 705 409 191 nebo po domluvě osobně s Ing. Milanem Krabcem. 

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u školy, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže a které: má znaky trestného činu, má znaky přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. 

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. 

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti zde:  https://oznamovatel.justice.cz/.

V Plzni dne 1. 10. 2023

                                                                                                                                       Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                                                            ředitelka školy


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.